حامد شریفی

حامد شریفی مدرس مالیات

مشاور مالی و مالیاتی انجمن علوم و فناوری صنایع نساجی ایران، مدیر مالی شرکت اندیشه معماری صدف، بیمه امید کارآفرین و …