اطلاع رساني و پالايش اطلاعات موجود در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم

شماره: 115/93/230
تاريخ: 1393/10/08
بخشنامه
115
93
169 مکرر
م
مخاطبين/ ذينفعان
امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالياتي
موضوع
اطلاع رساني و پالايش اطلاعات موجود در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم
    پيرو دستورالعمل هاي صادره در خصوص موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، نظر به اينکه بر اساس بررسي هاي به عمل آمده از سامانه دريافت اطلاعات موضوع ماده مذکور مشخص گرديد که حجم قابل توجهي از اطلاعات ارسالي توسط موديان به دلايل متعدد از جمله عدم درج شناسه ملي، کد ملي و شماره اقتصادي طرفين معامله و عدم درج صحيح و کامل نشاني طرفين معامله و يا استفاده از يک شناسه ملي، کد ملي و کد اقتصادي براي اشخاص متعدد و همچنين استفاده از کد ملي، شناسه ملي، کد اقتصادي ارسال کننده اطلاعات براي طرف هاي معامله و يا استفاده از شماره هاي غير معتبر (اعداد تکراري) و… توسط واحدهاي مالياتي قابل بهره برداري نمي باشد و با توجه به اينکه اجراي طرح جامع مالياتي و استقرار و پياده سازي نظام نوين مالياتي بر پايه تمکين و حسابرسي مبتني بر ريسک در گرو جمع آوري، پردازش و بهره برداري از اطلاعات صحيح و کامل دريافتي از موديان ميسر خواهد بود، لذا مقرر مي دارد ادارات کل امور مالياتي به شرح ذيل اقدام نمايند:
1- ادارات کل امور مالياتي با بررسي سامانه معاملات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به استخراج اطلاعات معاملات پرونده موديان برزگ خود که فهرست معاملات را دقيق و کامل ارسال ننموده اند و يا حجم قابل توجهي از اطلاعات ارسالي آنها در قالب فهرست امتناع بوده، اقدام نمايند.
2- با برگزاري جلسات مشترک حضوري با موديان مشمول موضوع بند (1) اين بخشنامه (ترجيحاً از طريق تشکل صنفي يا اتحاديه مربوطه) در خصوص مقررات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و تکاليف موديان در اين راستا و جرائم متعلقه اطلاع رساني جامع و کامل صورت پذيرد.
3- پس از اطلاع رساني با ارائه فرصتي يک ماهه براي موديان مذکور، اصلاح اطلاعات ارسالي قبلي، به صورت فصلي و در قالب لوح فشرده و نرم افزارهاي مرتبط درخواست گردد.
4- ادارات کل امور مالياتي مکلفند در صورت عدم دريافت اطلاعات پالايش شده ظرف مدت مذکور، نسبت به صدور احکام رسيدگي موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و صدور ابلاغ برگ مطالبه جرائم موضوعه اقدام مقتضي معمول دارند.
دادستاني انتظامي مالياتي مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مي­باشد.
حسين وکيلي
معاون ماليات­هاي مستقيم
تاريخ اجراء:
 از تاريخ ابلاغ
مدت اجراء:
نامحدود
مرجع ناظر:
دادستاني انتظامي مالياتي
نحوه ابلاغ:
فيزيکي/ سيستمي
* لطفاً هرگونه ابهام وتوضيح را از طريق شماره تلفن 39903155 دفتر اطلاعات مالياتي و مبارزه با پولشويي مطرح و پيگيري نماييد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *